KVKK

KONYALILAR DERNEĞİ KVKK AYDINLATMA METNİ

Konyalılar Derneği olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu bizim için önem teşkil etmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Önemle belirtmeliyiz ki; Kişisel verilerin korunması amacıyla Derneğimiz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından dernek olarak sorumluyuz ve şeffaf bir yapıda olmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçla, işbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Konyalılar Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuz bünyesinde üye olmak amacıyla başvuru kapsamında bulunan başvuru formu ve belirtilen ekler çerçevesinde elde edilen kişisel veriler (nüfus ve iletişim bilgileri, imzası, fotoğrafı gibi ) ile Derneğimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak,  6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması.”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması”, “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlarla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yine aşağıda izah edildiği surette mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Derneğimiz faaliyetlerine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Derneğimizin birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Derneğimizin imkân ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Derneğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sunulan imkân ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, değerlendirme/şikâyet süreçlerinin yönetimi, etkinlik ve organizasyon yönetimi, hukuksal, denetimsel ve mali işlerin yürütülmesi, Derneğimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Derneğimiz tarafından sunulan imkân ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, değerlendirme/şikâyet süreçlerinin yönetimi, etkinlik ve organizasyon yönetimi, hukuksal, denetimsel ve mali işlerin yürütülmesi, Derneğimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Dernek yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli, zorunlu hallerde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dernekçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve gerekli, zorunlu hallerde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Derneğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Derneğimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi No:22 Bakırköy/İstanbul ya da kvkk@konyalilar.org adreslerine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu “KVKK Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Konyalılar Derneği tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Konyalılar Derneği tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki KVKK Aydınlatma Metni’ni aldım. Konyalılar Derneğine tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda (Konyalılar Derneği web Sitesi ve e-posta adresleri aracılığıyla iletilmiş olanlar dahil) verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin, fotoğraf ve resimlerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Konyalılar Derneği tarafından işlenmesine, kullanılmasına, üçüncü kişilere aktarılmasına ve/veya yazılı görsel medyada paylaşılmasına, tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve iletişim kurulmasına açıkça izin ve onay veriyorum.

 

Bizimle İletişime geçmek istermisiniz? (0212) 574 21 42